OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Čo sa podarilo

V tejto sekcii Vám chceme priblížiť projekty, ktoré sa nám podarilo uskutočniť,či už vo vlastnej réžií alebo v spolupráci s partnermi.UPS Mengusovce má  a aj v minulosti malo veľký záujem na budovaní obce Mengusovce, preto svoje úsilie okrem lesníckych činností venujeme aj verejnoprospešným projektom, ktoré zlepšujú život ako občanom obce tak aj návštevníkom.Našími partnermi sú najmä Nadácia Poštovej banky,Obec Mengusovce ale aj PD Mengusovce či ZŠ Komenského vo Svite.Vedenie spoločenstva týmto ďakuje aj všetkým členom spoločenstva, ktorý svojím hlasom podporili investície spoločenstva do budúcnosti obce i chotára.

 

ROK

Oprava oplotenia Materskej škôlky Mengusovce

V roku       UPS Mengusovce zainvestovalo do opravy oplotenia MŠ Mengusovce, nakoľko pôvodné bolo v dezolátnom stave.Nižšie sa nachádza fotka nového oplotenia.

ROK 2006

Rekonštrukcia kultúrneho domu v Mengusovciach -terajšieho Urbárskeho domu.

Pôvodná budova kultúrneho domu bola postavená v 30-tých rokoch 20.storočia ako odpoveď na potrebu kultúrnho stánku v obci.Počas svojej histórie slúžil rôzným účelom čo sa  podpísalo na jeho stave a čo nakoniec vyvolalo potrebu jeho rekonštrukcie.Nakoľko je budova vo vlastníctve obce ,ktorá nemala na jeho rekonštrukciu finančné prostriedky dohodlo sa vedenie obce s UPS Mengusovce na investícii do rekonštrukcie budovy z prostriedkov spoločenstva s tým ,že akonáhle to okolnosti dovolia bude budova prevedená do majetku spoločenstva(Prevedené na jar 2015).Nižšie sa nachádza foto budovy Urbárskeho domu po rekonštrukcii.

ROK 2011

Biologická rekultivácia kameňolomu v lokalite Kimbiark

UPS Mengusovce previedlo biologickú rekultiváciu kameňolomu nad obcou.Vysadilo sa niekoľko stoviek sadeníc ihličnatých drevín-najmä borovice kosodrevinovej a borovice lesnej,v menšej miere smreka obyčajného.Pre lepšiu ujatosť boli pri výsadbe použité aj prihnojovacie tablety ,ktoré boli v naších podmeinkach použité po prvý raz.Výsledky sú viac než dobré a drvivá väčšina sadeníc sa úspešne ujala.Nižšie sa nachádzajú fotky sadeníc z jesene  roku 2014, kde je jasne vydieť nakoľko bola rekultivácia úspešná.

Rok 2012

Rekonštrukcia lesnej cesty Roveň a prečistenie melioračného kanála Šoltisko.

V roku 2012 bol novému majiteľovy PD Mengusovce predložený projekt rekonštrukcie lesnej cesty v lokalite Roveň, ktorá slúži potrebám UPS Mengusovce a PD Mengusovce.Taktiež bol spracovaný projekt prečistenia melioračného kanála v lokalite Šoltiské.Oba projekty spracovalo UPS Mengusovce.PD Mengusovce sa rozhodlo oba projekty finančne zastrešiť a UPS Mengusovce viedlo práce v teréne.Výsledkom je jedna z najväčších investícii do nášho chotára za posledné desaťročia.Projekt zahŕňal spevnenie cesty betonovou drťou v dĺžke 2200 m ,jej vyrovnanie a uvalcovanie.Čo sa týka melioračného kanálu ,ten bolo potrebné najprv vyčistiť od náletových drevín čo finančne zabezpečilo naše spoločenstvo a potom sa pomocou bágra odstránili nánosy bahna a piesku a to v celej dľžke vyše 1500 m.Nižšie si môžete prezrieť niekoľko fotiek zrekonštruovanej cesty ako aj melior.kanála po prečistení.

ROK 2013

Trasy pre bežecké lyžovanie.

V tomto roku sme nadviazali spoluprácu s Nadáciou Poštovej banky.Spoločne sme začali s budovaním zariadení pre bežecké lyžovanie.Konkrétne sme dodali drevo na informačné tabule a mosty cez vodné toky pri stavbe ktorých sme odpracovali i desiatky pracovných hodín.Nadácia tieto aktivity zabezpečila po finančnej stránke.Podarilo sa postaviť 5 informačných tabúľ a jednu panoramatickú tabuľu, ktoré spríjemňujú a zjednodušujú pohyb po bežečkých tratiach.Taktiež sme postavili 4 mosty, ktoré umožnili bežecké trate zokruhovať a tým aj zatraktívniť.Nižšie sa nachádzajú fotky mostov a informačných tabúľ.

 

Využitie vodnej plochy v lokalite Hadviga

UPS Mengusovce v tomto roku pristúpilo k térennym úpravam v priestore kde sa v minulosti ťažil riečny štrk a kde sa momentálne nachádzajú dve prepojené vodné plochy.Cieľom bolo postupné vybudovanie rybárskeho revíru.Terénne uprávy sa uskutočnili v severnej časti vodnej plochy.Tento projekt je stále otvorený.

Revitalizácia centra obce Mengusovce

UPS Mengusovce vybudovalo za vlastné prostriedky chodníky zo zámkovej dlažby v centre obce, ako ďalší krok pri celkovom dotvorení tohoto verejného priestranstva.Foto nižšie.

Oprava asfaltového povrchu ciest v obci a výstavba prístrešku pre kontajnery triedeného odpadu

UPS Mengusovce vyhovelo žiadosti obce Mengusovce a zafinancovalo vysprávku výtlkov na obecných cestách a taktiež  zafinancovalo výstavbu jedného z troch prístreškov pre kontajnery separovaného odpadu.

 

ROK 2014

Náučný chodník Kimbiark a pokračovanie v zlepšovaní podmienok pre bežecké lyžovanie.

Tento rok sa podarilo zrealizovať projekt Náučného chodníka Kimbiark ,ktorý ako dúfame zatraktívni našu obec v oblasti cestovného ruchu a zároveň poskytne priestor pre relax občanov obce ,ako aj priestor pre enviromentálnu výchovu detí  okolitých škôl.Chodník pozostáva celkovo z 12 zastávok a spája obec Mengusovce  s mestom Svit.Venuje sa minulosti územia ako aj miestnej faune ,flóre či geologickému podložiu.UPS Mengusovce dodalo drevo potrebné na informačné tabule a taktiež zabezpečilo osadenie tabúľ v teréne.ZŠ Komenského v spolupráci s UPS Mengusovce zabezpečila obsahovú stránku tabúľ ako aj financovanie 2 tabúľ.Všetky ostatné náklady tj.výrobu tabúľ(okrem 2ks)  a ich potlač finančne zabezpečila Nadácia Poštovej banky za čo jej aj touto cestou ďakujeme.Taktiež sa podarilo na trasách pre bežecké lyžovanie osadiť aj nový most, a to opäť v spolupráci s Nadáciou Poštovej banky.

ROK 2015

Detské ihrisko

Koncom leta 2015 sa podarilo opäť v spolupráci s Nadáciou Poštovej banky vybudovať detské ihrisko v centre obce ako ďalšiu etapu zveladenia centra obce.Ihrisko je moderné a spĺňa bežpečnostné požiadavky.Ako už bolo vyššie spomenuté projekt sa realizoval najmä s podporou Nadácie Poštovej banky, ale podielalo sa na ňom aj naše spoločenstvo a Obec Mengusovce.Veríme že bude dlho a dobre slúžiť svojmu účelu.

Čistenie jazier na Hadvige

Ku koncu roka -23.10.2015 sa náše spoločenstvo zapojilo do akcie čistenia tatranských plies a naše jazerá na Hadvige boli bezplatne vyčistené trojicou potapáčov.S potešením môžeme konštatovať že jazerá sú čisté.Nižšie pridaváme pár fotiek.

Týmto zároveň ďakujeme kolegom zo ŠL TANAP-u za zaradenie do tohoto projektu ako aj potápačom za odvedenú prácu.

Prečistenie melioračného kanálu Dzieliky

Počas leta sme prečistili melioračný kanál v lokalite Dzieliky.Týmto sme dosiahli čiastočne zlepšenie pomerov ako na urbárskej lúke tak aj v súkromných lesoch na Dzielnicach.Nižšie je foto prečisteného kanálu.

 

ROK 2016

Lesnícky deň 5.6.2016

Vnedeľu 5.6.2016 sme v spolupráci s turistickým krúžkom z Mengusoviec pripravili pre rodiny lesnícky deň.Pre rodiny boli pripravené sútaže, ktoré im priblížili faunu i flóru z ich okolia, ale aj pôvodné názvy lokalít v našom chotáry.Celkovo sa podujatia zúčastnilo 11 rodín a 24 detí, ktoré si okrem spomenutých súťaži vypustili do miesneho potoka Vesník násady pstruhov a zasadili si aj svoje stromčeky.Po sútažiach sme si opiekli dobroty ktoré sme si so sebou priniesli.

Veríme ,že príjemne strávený deň v prírode sa podarí zorganizovať aj na budúci rok.

Vedomostná časť súťaže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia budovy materskej školy

Naše spoločenstvo reagovalo na žiadosť obce Mengusovce o pomoc pri rekonštrukcii  materskej škôlky  a finančne na ňu prispelo

 

ROK 2017

Renovácia pohostinstva

V priebehu mesiaca máj a jún sme sa venovali renovácii miestneho pohostinstva, ktoré je vo vlastníctve spoločenstva.Renovácia bola zameraná hlavne na socialne zariadenia(nové obklady na pánskej toalete) ale aj na celkový vzhľad.Celá prevádzka bola nanovo vymaľovaná,taktiež boli vymenené vykurovacie telesá,bola položená nová dlažba vo vstupe do zariadenia a boli vykonané opravy svietidiel a ventilácie.Veríme že sme aj týmto krokom prispeli ku skvalitneniu služieb v obci.Renovácia vonkajšej fasády a terasy prebehla na jeseň min.roku.V krátkom čase dôjde k výmeny drevených prvkov v interiéiry pohostinstva ako aj k doplneniu vonkajšieho sedenia na terase.

ROK 2020

Obnova Studničiek

Tento rok sme obnovili drevené prekrytie studničiek v lokalite Pod Zrazom a v Kravianskom

 

Sadenie stromčekov spolu s PURE SLOVAKIA

Koncom septembra sme spolu s občianským združením PURE Slovakia zrealizovali výsadbu stromčekov v počte 5000 ks v lokalite Roveň.

Dňa 25.09.2021 sme opäť spolu s PURE SLOVAKIA sadili stromčeky.Tentokrát v lokalite Majorát.Spolu sa vysadilo 3500 ks javora,buka,smreka a borovice.Ďakujeme všetkým ,ktorí sa zúčastnili.